Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

1) Τι είναι η μετάφραση;

Μετάφραση είναι η διαδικασία μεταφοράς του περιεχομένου ενός γραπτού κειμένου από μία γλώσσα (γλώσσα-πηγή) σε μία άλλη (γλώσσα-στόχος), διασφαλίζοντας ότι προστατεύονται οι έννοιες που εκφράζονται στην πρωτότυπη γλώσσα. Η μετάφραση διαφοροποιείται από τη διερμηνεία που είναι η μεταφορά προφορικού λόγου από μία γλώσσα σε μία άλλη.  

2) Πόσο κοστίζει μια μετάφραση;

Η χρέωση ενός μεταφραστικού έργου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των λέξεων του πρωτότυπου κειμένου. Το κόστος μιας μετάφρασης εξαρτάται, επίσης, από το γνωστικό αντικείμενο, το επίπεδο ειδίκευσης, τη μορφοποίηση και την απαιτούμενη προθεσμία παράδοσης. Ο βαθμός επαναληψιμότητας στο περιεχόμενο ενός κειμένου ή η ομοιότητα μεταξύ εγγράφων μάς επιτρέπουν να εφαρμόσουμε εκπτώσεις. Επειδή κάθε μεταφραστικό έργο έχει τις ιδιαιτερότητές του, είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε τα κείμενά σας, για να υπολογίσουμε, με ακρίβεια, την τιμή και τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας.

Στην περίπτωση των δημοσίων εγγράφων (π.χ. πτυχία, πιστοποιητικά, κ.ά) το κόστος υπολογίζεται ανά σελίδα.

3) Τι είναι η επικυρωμένη ή επίσημη μετάφραση;

Με τον όρο επικυρωμένη ή επίσημη μετάφραση εννοείται η μετάφραση εγγράφων που έχει γίνει από έναν επίσημο μεταφραστή και έχει επικυρωθεί από τον ίδιο ή από συνεργάτη δικηγόρο. Επικυρωμένη χρειάζεται να είναι η μετάφραση εγγράφων που πρόκειται να προσκομιστούν σε δημόσιους φορείς, δημόσιες υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως δημαρχεία, ληξιαρχεία, υπουργεία, εφορίες, πανεπιστήμια, στο ΑΣΕΠ κ.λπ. ή σε φορείς, υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Ορισμένα από τα έγγραφα που χρειάζονται επικυρωμένη μετάφραση:

  • Εφοριακά έγγραφα,
  • Έγγραφα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήρια, έλεγχοι, κ.λπ.),
  • Πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες ΑΕΙ και ΤΕΙ,
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,
  • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, κ.ά.

4) Οι μεταφράσεις σας είναι επίσημες;

Παρέχουμε υπηρεσία επικύρωσης αλλοδαπών και ελληνικών δημοσίων εγγράφων για υποβολή σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το κόστος της επικύρωσης υπολογίζεται ανά έγγραφο. Στην περίπτωση που ένα έγγραφο αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδες (π.χ. αναλυτική βαθμολογία) η επικύρωση είναι μία για το σύνολο των σελίδων.

5) Τι είναι η επισημείωση της Χάγης (Apostille) και πότε χρειάζεται;

Με την επισημείωση (Apostille) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων ένα δημόσιο έγγραφο και τα έγγραφα καθίστανται έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης. Η σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα, ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου. Δεν χορηγείται σε αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρους, ΚΕΠ, αστυνομικά τμήματα, ή σε απλά φωτοαντίγραφα. Τα πρωτότυπα έγγραφα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) πριν την ανάθεση για μετάφραση και η ίδια η σφραγίδα μεταφράζεται ως αναπόσπαστο τμήμα του εγγράφου. Η σφραγίδα της Χάγης δεν επικυρώνει τη μετάφραση.   

6) Μπορώ να στείλω το πρωτότυπο έγγραφο σκαναρισμένο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; 

Προκειμένου να επισπεύσουμε τη διαδικασία και να σας εξυπηρετήσουμε το συντομότερο, μπορείτε να μας στείλετε το έγγραφό σας σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να ξεκινήσουμε τη μετάφραση άμεσα. Εάν απαιτείται να προσκομίσετε το πρωτότυπο και τη μετάφρασή του σε έντυπη μορφή, η επισύναψη της μετάφρασης στο πρωτότυπο γίνεται, συνήθως, κατά την παράδοση. Στις περιπτώσεις που ο φορέας δέχεται σκαναρισμένα έγγραφα, η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά, δηλαδή σας στέλνουμε τη μετάφραση συνοδευόμενη από το πρωτότυπο κείμενο, σε μορφή pdf.

7) Είναι δυνατόν να διατηρηθεί η διάταξη της σελίδας;

Εγγυόμαστε ότι η αρχική διάταξη του εγγράφου θα διατηρηθεί σε όλες τις επεξεργάσιμες μορφές αρχείων (π.χ. Word, Excel, PowerPoint, επεξεργάσιμα αρχεία PDF, κ.λπ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις, εργαζόμαστε στο πρωτότυπο έγγραφο, αντικαθιστώντας το κείμενο, χωρίς να αλλάξουμε τη διάταξη ή τη μορφοποίηση. Ωστόσο, ακόμη και σε μη επεξεργάσιμα αρχεία, φροντίζουμε ώστε η τελική μορφή του κειμένου να είναι όμοια με αυτή του αρχικού. 

8) Πώς μπορώ να ζητήσω προσφορά;

Ο απλούστερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε την on-line φόρμα στη σελίδα Επικοινωνία του ιστότοπού μας. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε το κείμενό σας ηλεκτρονικά με e-mail στο info@semanticsts.gr