01. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Η διαδικασία μεταφοράς του περιεχομένου ενός γραπτού κειμένου από μία γλώσσα (γλώσσα-πηγή) σε μία άλλη (γλώσσα-στόχος) διασφαλίζοντας ότι προστατεύονται οι έννοιες που εκφράζονται στην πρωτότυπη γλώσσα.

 

02. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο έλεγχος του μεταφράσματος σε αντιπαραβολή με το πρωτότυπο κείμενο. Η επιμέλεια περιλαμβάνει τον έλεγχο της γλωσσικής και υφολογικής καταλληλότητας καθώς και τη μορφοποίηση, την εισαγωγή πινάκων, εικόνων και άλλων στοιχείων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η μορφή του μεταφρασμένου κειμένου είναι όμοια με αυτή του αρχικού.

03. ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Ο τελικός έλεγχος του μεταφράσματος για τη διόρθωση τυχόν λαθών αβλεψίας στην ορθογραφία, τη στίξη και τη γραμματική.

 

04. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η συμβουλευτική σε γλωσσικά και πολιτισμικά ζητήματα μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση δυσκολιών διαπολιτισμικής επικοινωνίας οι οποίες προκύπτουν από τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία.

 

05. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Επικύρωση εγγράφων (όπως πιστοποιητικά γέννησης και πτυχία) για υποβολή σε δημόσιες υπηρεσίες, φορείς, αρχές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

Γλώσσες Εργασίας

Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Γερμανικά
Ρωσικά

Τομείς ειδίκευσης

ΙΑΤΡΙΚΑ

Διαγνώσεις
Aποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων
Iατρικά ιστορικά
Ιατρικά προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμός, κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ

Oδηγίες χρήσης
Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης
Tεχνικές προδιαγραφές, κ.λπ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τιμολόγια
Ισολογισμοί
Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών
Eκκαθαριστικά σημειώματα, κ.λπ.

ΝΟΜΙΚΑ

Συμβολαιογραφικές πράξεις
Συμβάσεις εργασίας
Καταστατικά εταιρειών
Διαθήκες
Πληρεξούσια
Έγγραφα διαγωνισμών, κ.λπ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ετικέτες συστατικών
Κατάλογοι
Εκθέσεις ποιοτικού ελέγχου
Συνταγές, κ.λπ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά γέννησης/θανάτου/γάμου/διαζυγίου
Αποσπάσματα ποινικών μητρώων
Απολυτήρια, πτυχία πανεπιστημίων, αναλυτικές βαθμολογίες,
πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, κ.λπ.

Επικυρωμένες μεταφράσεις

Με τον όρο επικυρωμένη ή επίσημη μετάφραση εννοείται η μετάφραση εγγράφων που έχει γίνει από έναν επίσημο μεταφραστή και έχει επικυρωθεί από τον ίδιο ή από συνεργάτη δικηγόρο. Επικυρωμένη χρειάζεται να είναι η μετάφραση εγγράφων που πρόκειται να προσκομιστούν σε δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Ορισμένα από τα έγγραφα που χρειάζονται επικυρωμένη μετάφραση:

  •  Εφοριακά έγγραφα,
  • Έγγραφα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απολυτήρια, έλεγχοι, κ.λπ.),
  • Πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες ΑΕΙ και ΤΕΙ,
  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας,
  • Καταστατικά εταιρειών και πληρεξούσια,
  • Ιατρικά έγγραφα,

κ.ά.

images

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE). Πότε χρειάζεται;

Με την επισημείωση (Apostille) βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων ένα δημόσιο έγγραφο και τα έγγραφα καθίστανται έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Χάγης. Η σφραγίδα της Χάγης χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου Δεν χορηγείται σε αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρους, ΚΕΠ, αστυνομικά τμήματα ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Τα πρωτότυπα έγγραφα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) πριν την ανάθεση για μετάφραση και η ίδια η σφραγίδα μεταφράζεται από και προς την ξένη ή την ελληνική γλώσσα

ΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ